Bạn nên xem hướng dẫn thật kỉ trước khi mua pet...chúc bạn vui vẻ.
Chú Thích Hệ Pet
#-- Pet hệ Lửa
#-- Pet hệ Nước
#-- Pet hệ Điện
#-- Pet hệ Đá
#-- Pet hệ Rồng
#-- Pet hệ Cỏ
#-- Pet hệ Tâm Linh
#-- Pet hệ Bình Thường
#-- Pet hệ Côn Trùng
#-- Pet hệ Bay
#-- Pet Quý Hiếm

Trang 1 - (2)
Bảng 3
#021 - Vulpix
- Giá: 420 xu
II - Ninetales
- TC: +650 xu
#022 - Psyduck
- Giá: 410 xu
II - Golduck
- TC: +550 xu
#023 - Magikarp
- Giá: 340 xu
II - Gyarados
- TC: +750 xu
#024 - Meowth
- Giá: 450 xu
II - Persian
- TC: +750 xu
#025- Ponyta
- Giá: 630 xu
II - Rapidash
- TC: +750 xu
#026 - Skitty
- Giá: 350 xu
II - Delcatty
- TC: +440 xu
#027 - Wynau
- Giá: 310 xu
II - Wobbuffet
- TC: +450 xu
#028 - Onix
- Giá: 510 xu
II - Steelix
- TC: +850 xu
#029 - Zapdos
- Giá: 860 xu
#030 - Articuno
- Giá: 860 xu
Bảng 4
#031 - Moltres
- Giá: 860 xu
#032 - Raiko
- Giá: 1170 xu
#033 - Entei
- Giá: 1170 xu
#034- Suicune
- Giá: 1170 xu
#035 - Angoose
- Giá: 810 xu
#036 - Latiosm
- G: Male
- Giá: 1250 xu
#037- Latiasfm-
- G: Female
- Giá: 1250 xu
#038 - Minunfm
- G: Female
- Giá: 1030 xu
#039 - Pluslefm
- G: Male
- Giá: 1030 xu
#040 - Dialga
- Giá: 2780 xu


Bản quyền © 2011 11a6.forums.vg
Design by Tikool.